Ημερολόγιο εκδηλώσεων:

Σύντομα αναμένεται εκδήλωση σχετικά με Ιατρική εφαρμογή που αξιοποίησε
Diary of Events : Soon we are expecting an event regarding the medical implementation of
τα προιόντα τής elo.

Θα σας ενημερώσουμε σχετικά μόλις η εκδήλωση προγραμματισθεί επίσημα με
 Elo products. We will inform you about this as soon as the exhibition is scheduled officially about
ημερομηνίες και λεπτομέρειες.

Στην αρένα όπου η απλότητα dates and details.  the arena where simplicity of
πολύπλοκων συστημάτων είναι απαραίτητη για
complicated systems is necessary for
την ακρίβεια, ένα σύστημα διεπαφής βασισμένο στην
precision, an interactive system  based on  
τεχνολογία της elo είναι ο γρηγορότερος, ευκολότερος και άμεσος τρόπος για επαγγελματίες σε
elo technology, the fastest and easiest /most imediate way for proffesional ,
σχεδόν οποιαδήποτε επαφή με την τεχνολογία.

Η Elo Touch Solutions είναι πρωτοπόρος σε προιόντα in touch with technology. Elo touch solutions is the market leader in products and
τεχνολογία αφής. Η αναγνωρισμένη  ποιοτητα και αξιοπιστία των προιόντων της είναι αποτέλεσμα
touch technology.  The recognized and credicle products represented is a result of a
και ενός σχεδίου που ενσωματώνει εύκολη ανάγνωση, υψηλή απόκριση και ανταπόκριση, με plan which incorporates easy reading, high reaction , with a sealed casing which
σφραγισμένη θήκη που προστατεύει από υγρά.  Αυτό επιτρέπει τίς οθόνες να συνεχίζουν να
Protects from fluids. This allows the screens to continue working without a hitch and with
λειτουργούν απρόσκοπτα και με ακρίβεια ακόμη και όταν υπόκεινται σε σταγόνες νερού η άλλες Precision even when they are subjected to drops of water or substances. At home in a clinic ουσίες. Στό σπίτι σε κλινική η σε αίθουσα αναμονής , τα προιόντα τής Elo touchscreen products waiting room, the Elo touchscreen products can be activated with the touch of a finger,
μπορούν να ενεργοποιηθούν με ένα μόνο δάκτυλο, γάντια, η πενάκι— κάτι πολύ σύνηθες στον χώρο gloves or a pen – something common in the area of health. Regular cooperation with medical
τής υγείας.

Συχνές συνεργασίες με ιατρικές εφαρμογές IT systems εγκαταστάσεις και παραγωγούς applications, OEM software developers, IT system implementations and kiosk producers, can enjoy
κίοσκ, μπορούν να απολαμβάνουν και να ενσωματώνουν χωρίς προβλήματα τα προιόντα τής Elo
and include without problems the Elo products ina complete solution which they
products στην συνολική λύση που προσφέρουν.

Είτε παραγωγός OEM που σχεδιάζει ένα νέο όργανο, offer. Either as producers of OEM which designs a new machine, a company which wants to improve εταιρεία που θέλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα , η καθηγητής που θέλει να αξιοποιήσει την
the results, or a proffessor who wants to utilize the technology for teaching, Elo can
τεχνολογία γιά εκπαίδευση η elo μπορεί να προσφέρει λύσεις γιά τίς περισσότερες εφαρμογές Offer solutions for more applications especially in the medical area.

ιδιαίτερα στον χώρο της Ιατρικής.